REGULAMIN KONKURSU „Bless the Mess & FREE NOW”

„Bless the Mess & FREE NOW” (dalej: „Regulamin”)

 1.  WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Bless the Mess&FREE NOW” zwanego dalej „Konkursem” jest blessthemess.pl (w Regulaminie określony jako: „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym Nagrody w Konkursie. Fundatorem Nagród jest FREE NOW („Fundator”). 

1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez sieć Internet, za pośrednictwem portalu Instagram z wykorzystaniem profilu Organizatora.

1.3. Udział w Konkursie nie wymaga dokonania zakupu żadnego towaru/usługi. 

1.4. W Okresie Trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu pod adresem:  www.blessthemess.pl/regulamin-freenow (w Regulaminie jako: „Strona Internetowa”).

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Instagram, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, ani z nim powiązane, a portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.


2.  OKRES TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 21 sierpnia 2019 roku do dnia 28.092019 roku i (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). W tym okresie Uczestnik musi wykonać Zadanie Konkursowe. 


3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie, w chwili wykonywania Zadania Konkursowego, osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w Regulaminie jako: „Uczestnicy”).

3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami. 

3.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien korzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową) oraz posiadać aktywny profil w serwisie Instagram z podanym faktycznym adresem e-mail właściciela danego Profilu IG.

3.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu, z wykorzystaniem własnego aktywnego profilu na portalu Instagram (w Regulaminie jako: „Profil IG”), przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagram:

 1.  wyświetlić Stronę Internetową i zapoznać się z Regulaminem;
 2.  umieścić efekt wykonania Zadania Konkursowego, polegającego na zmieszczeniu na swoim profilu na Instagramie postu (zdjęcie/film), w którym Uczestnik pokazuje, co sprawia, że czuje się “FREE NOW”. Oznaczyć profil @freenow.pl, zaobserwować profil @freenow.pl oraz @blessthemess.pl oraz dodać hasztag #BlessFREENOW
 3. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe przesłane jako wiadomości prywatne.

3.5. Rozwiązanie Zadania Konkursowego wysłane przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu:

 1.  powinno cechować się kreatywnością i efektywnością przy wprowadzeniu założenia w życie;
 2.  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści wzywających do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc; 
 3.  nie może naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie może w jakikolwiek sposób nawiązywać do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej; 
 4.  nie może zagrażać ani naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną;
 5.  nie może naruszać regulaminu serwisu Instagram;
 6.  nie może być niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe lub niestanowiące rozwiązania Zadania Konkursowego.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, rozwiązanie Zadania Konkursowego nie będzie oceniane przez jury Konkursu. 

3.6. Uczestnicy mogą zgłaszać w Konkursie wyłącznie rozwiązania Zadania Konkursowego będące wynikiem ich własnej, oryginalnej twórczości.

3.7. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią uzasadnionego roszczenia do Organizatora lub Fundatora, z tytułu naruszenia prawa lub jakichkolwiek praw/dóbr osób trzecich wymienionych w pkt 3.5. powyżej, w związku z opublikowaniem Zadania Konkursowego, takie Zadanie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.

3.8. Każdy z Uczestników może wziąć udział w  Konkursie tylko jeden raz.

3.9. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3.10. W Konkursie Jury będzie oceniać te rozwiązania Zadania Konkursowego, które zostały zamieszczone w sposób opisany w punkcie 3.4. i spełniają wymogi opisane w Regulaminie. 

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 1.  Zgłoszeń osób, które biorą udział w Konkursie, posługując się Profilem IG, w którym został podany fikcyjny adres e-mail danej osoby,
 2.  Zgłoszeń osób, które podały nieprawdziwe dane osobowe,
 3.  a także prawo do wydania nie więcej niż jednej Nagrody zgodnie z ust. 12 poniżej Uczestnikowi, który wziął udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami IG.

3.12. 1 (jeden) Uczestnik może otrzymać w Konkursie nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodę. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji danych Laureata okaże się, że danemu Uczestnikowi z powodu faktu iż wziął udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami IG, zostało przyznane więcej niż 1 (jedno) prawo do otrzymania Nagrody, takiemu Uczestnikowi przysługuje nadal prawo do otrzymania wyłącznie 1 (Nagrody), zaś pozostałe Nagrody przyznane takiemu Uczestnikowi przechodzą na rzecz Organizatora lub mogą zostać przyznane innym Uczestnikom.


4.WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

4.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła trzyosobowe jury, które będzie oceniać rozwiązania Zadania Konkursowego. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów. 

4.2. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher o wartości 1000zł na zakupy kosmetyczne w towarzystwie Organizatora oraz vouchery o łącznej wartości 100zł na przejazdy FREE NOW. Wyłonione również zostaną trzy prace wyróżnione dodatkowo. Laureat pracy wyróżnionej dostanie voucher na przejazdy FREE NOW o łącznej wartości 100zł każdy.

4.3. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Podatek zostanie opłacony przez Fundatora Nagrody. 

4.4. Jury, dokonując wyboru zwycięzców Konkursu, działa w oparciu o kryterium kreatywności, a także bierze pod uwagę zgodność rozwiązań Zadań Konkursowych z postanowieniami Regulaminu. Dnia 1.09.2019, Organizator zamieści w poście na swoim profilu w serwisie Instagram oraz we poście na blogu blessthemess.pl, 


 5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłosić drogą elektroniczną na adres: blog.blessthemess@gmail.com z dopiskiem: „Reklamacja”. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika (jeśli reklamacja składana jest w formie pisemnej) albo adres e-mail (jeśli reklamacja składana jest w formie elektronicznej) oraz opis przyczyny zgłoszenia reklamacji, a także stosowne żądanie. 

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator w powyższym terminie poinformuje osobę zgłaszającą w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od formy zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika.


6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.14 poniżej, jest blessthemess.pl(dalej: „Administrator”).

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 1.  przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”);
 2.  rozliczenia Konkursu pod względem księgowym i podatkowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
 3.  prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f RODO.

6.3. Podmiotem, któremu Administrator udostępnił dane osobowe Laureatów podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, ponadto dane osobowe będą udostępniane także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, na potrzeby prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz Poczcie Polskiej S. A., w przypadku zainicjowania tej drogi korespondencji przez Uczestnika Konkursu.

6.4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

6.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie, wydanie nagrody, rozpatrzenie reklamacji.

6.7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora prowadzącego Konkurs na zlecenie Administratora I tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu rozliczeń podatkowych i księgowych są stosowne przepisy prawa.

6.8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. 

6.9. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora I z tytułów następujących przez następujące okresy:

 1.  w przypadku, w którym Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników, podane w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4. są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (protokół odbioru nagrody), przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 2.  w przypadku, w którym wysłane w Konkursie Zgłoszenie nie zostało nagrodzone – dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu wydania wszystkich Nagród w Konkursie;
 3.  dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
 4. a) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Organizatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 5. b) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.10. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 1.  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie Administratorowi informacji w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: blog.blessthemess@gmail.com
 2.  do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 3.  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6.11. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować listem poleconym na adres Administratora lub na adres e-mail: blog.blessthemess@gmail.com

6.13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w ramach wykonania Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec odpowiedzi pełnia praw autorskich oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.

7.2. Z chwilą przesłania odpowiedzi w ramach wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z odpowiedzi na polach eksploatacji obejmujących utrwalanie i zwielokrotnianie oraz wyświetlenie, odtworzenie i publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7.3. Z chwilą wydania Nagrody, Laureat wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wizerunku osób utrwalonych na Zdjęciu oraz udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania ze zwycięskiej odpowiedzi: 

 1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3.  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. B powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

w tym na wykorzystanie odpowiedzi w ramach reklamy lub promocji, z prawem do korzystania i rozporządzania opracowaniami odpowiedzi w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. Z chwilą wydania Nagrody, Laureat zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do utworu.

7.4. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego Zdjęcia w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 7.3. powyżej.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

8.2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są wiadomości elektroniczne, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy wysyłaniu wiadomości e-mail. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.

Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x