Regulamin Zabawy ShinyMoments z Aussie i Bless the Mess

 

Zasady udziału w zabawie fotograficznej „ ShinyMoments z Aussie i Bless the Mess”

Warunkiem udziału w zabawie jest zastosowanie się do wszystkich poniższych zasad zabawy:

 1. Zaloguj się na swój publiczny profil w aplikacji Instagram lub Facebook lub wyślij swoją pracę konkursową na adres: kontakt.lenalona@gmail.com.
 2. Następnie wykonaj zdjęcie przedstawiające Twój #ShinyMoments.
 3. Następnie dodaj zdjęcie konkursowe poprzez aplikację Instagram lub Facebook oznaczając je #ShinyMoments i #AussiePolska, na Facebooku @BlessTheMessPl. Możesz napisać parę słów Twoim #ShinyMoments. Zdjęcie możesz również wysłać na adres kontakt.lenalona@gmail.com. Zdjęcie przesłane drogą e-mailową zostanie opublikowane w galerii konkursowej na Fanpage:  https://www.facebook.com/BlessTheMessPl w specjalnie założonym folderze: #ShinyMomants

4. Zabawa „ShinyMoments z Aussie i Bless the Mess”” przeznaczona jest dla osób, które w dniach od 16 czerwca do 28 czerwca 2015 spełnią wszystkie powyższe warunki.

5. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia:

 •             oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, a jeśli stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych to posiadam do niego prawa autorskie i prawa pokrewne;
 • Przesłanie zdjęć jest nieodpłatne – uczestnik zabawy nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udostępnienia zdjęć, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przesłaniem i wykonaniem fotografii;
 • Nadesłane do zabawy zdjęcia nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zawierać treści erotycznych, obscenicznych lub powszechnie uznanych za wulgarne czy obelżywe;
 • Z zabawy wyklucza się: przedruki i wycinki zdjęć z gazet i magazynów, skany zdjęć niskiej jakości, zdjęć wyszukanych w sieci Internet.
 •         Uczestnik może dodać lub wydać dowolną ilość zdjęć konkursowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zabawie osób, które:

 • posługują się kilkoma kontami w serwisie Instagram lub Facebook;
 • posługują się fikcyjnymi kontami w serwisie Instagram lub Facebook;
 • w ustawieniach profilu na Instagram lub Facebook nie mają opcji publicznej;
 • nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w zabawie;
 • prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

 

II. Wybór zdjęć i nagrody

7. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane w tajnym głosowaniu przez autorki bloga Bless The Mess (Milenę Paciorak, Ilonę Pawłowską).

8. Właściciele trzech najciekawszych zdjęć, wybranych przez autorki Bless The Mess otrzymają nierozłączny pakiet nagród głównych. Właściciele kolejnych pięciu zdjęć otrzymają pakięt pięciu nagród dodatkowych.

9. Na pakiet nagród głównych składają się:

 • Trzy aparaty fotograficzne marki Instax oraz trzy zestawy kosmetyków z linii Shine marki Aussie

10. Na pakiet nagród dodatkowych składa się:

 • pięć zestawów kosmetyków z linii Shine maki Aussie.

11. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową po ówczesnym wysłaniu maila na adres: kontakt.lenalona@gmail.com

12. Organizator wyklucza możliwość zamiany pakietu nagród lub jakiegokolwiek jego elementu na gotówkę lub inny upominek o identycznej wartości,

13. Organizator wyklucza możliwości zamiany lub zmiany daty realizacji nagrody;

14. Organizator wyklucza możliwość rozdzielenia pakietu nagród;

15. Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jednym pakietem nagród.

16. W przypadku braki kontaktu Zwycięzcy do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników nagroda, zostaje przekazana kolejnej osobie wskazanej w głosowaniu przez autorki Bless The Mess.

17. Nagrody podlegają zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych, będą powiększone o uzupełniającą nagrodę gotówkową odpowiadającą wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od danej nagrody warsztatowej. Nagroda gotówkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagród w następujący sposób: Przed wydaniem zwycięzcom nagród, od zwycięzców pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Dlatego też nagroda gotówkowa, o której mowa powyżej nie będzie wypłacona zwycięzcom, lecz pobrana na poczet kwoty podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie odprowadzona przez Organizatora jako płatnika do właściwego urzędu skarbowego.

III. CZAS TRWANIA ZABAWY

18. Zabawa odbywa się w dniach 16 czerwca do 28 czerwca 2015 roku.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie dna stronie internetowej: www.blessthemess.pl, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego zakończenia.

20. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Zabawy, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz.883). Uczestnik przystępując do Zabawy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Fundatorowi jego danych osobowych.

21. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać Organizatorowi na mailowo na: kontakt.lenalona@gmail.com w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia Zabawy, to jest do dnia 8 lipca 2015 r.

22. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku Zabawy oraz ich uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.

23. O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 3 decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

24. Złożone przez uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

25. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x