Regulamin konkursu „Tydzień szczęścia CD”

14 marca 2015
Możliwość komentowania Regulamin konkursu „Tydzień szczęścia CD” została wyłączona

Regulamin konkursu

1/Konkurs

 • Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

2/ Organizatorzy Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest autor bloga „Bless The Mess”, zwany dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji – „Multi Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), mieszczącą się przy ul. Cybernetyki 19 „B”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465660, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213436712.
 • Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Lornamead GmbH.
 • Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: http://www.blessthemess.pl/regulamin-cd/

3/ Zasady Konkursu

 • Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na profilu „Bless The Mess” na Facebooku (https://www.facebook.com/BlessTheMessPl/). Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fanów profilu „Bless The Mess”na Facebooku.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Zadanie Konkursowe brzmi: „Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Szczęścia!Podziel się swoimi momentami szczęścia pod tym postem i wygraj zestaw kosmetyków CD oraz świecę Orange Splash. Nagrody trafią do autorek najbardziej inspirujących pomysłów!”. Odpowiedź powinna być umieszczona i przesłana w komentarzu do konkursowego postu na profilu „Bless The Mess”na Facebooku (https://www.facebook.com/BlessTheMessPl/)
 • Konkurs będzie trwał od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 20 marca 2016r., do godz. 23:59.
 • Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy produktów kosmetycznych CDz linii Happy Deo wraz ze świecami Yankee Candle Orange Splash.

4/ Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 • Spośród wszystkich osób biorących udział Autor Bloga, przedstawiciel firmy Lornamead i Multi Communications wybiorą 3najciekawsze odpowiedzi.
 • Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloganastąpi w terminie do 5 dni po zakończeniu Konkursu, czyli do dnia 25 marca 2016 r.
 • Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora Bloga mailowo o otrzymaniu nagród. Dodatkowo informacja o zwycięzcach w Konkursie zostanie opublikowana przez Autora Bloga na blogu lub na profilu na Facebooku.
 • Po wyłonieniu laureatów powinni się oni skontaktować z Autorem Bloga poprzez adres e-mail: kontakt.lenalona@gmail.com, nie później niż w terminie do dnia 28 marca 2016 r. Po tym terminie laureaci nagród tracą do nich prawo.
 • Treść wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4. powinna zawierać: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 • Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 • W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 • Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) zestawy produktów kosmetycznych marki CD należących do firmy Lornamead GmbH wraz ze świecami Yankee Candle Orange Splash o wartości 120 zł brutto każdy.
 • Organizator oświadcza, że każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
 • Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem Kuriera na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych nagrodzonych Uczestników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

5/Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 3.1. powyżej. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu dane adresowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest Autor Bloga.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Agencji – „Multi Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. w Warszawie, przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z dostarczeniem nagród przyznanych w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/BlessTheMessPl/, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na kontakt.lenalona@gmail.comsprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.
 • Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

 6/ Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

 • W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Autorowi Bloga niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
  • eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  • wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

7/ Inne postanowienia

 • Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
 • Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłające-mail na adres: kontakt.lenalona@gmail.com.
 • Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

 

Podobne wpisy

Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x